Przetwarzanie danych – poradnik

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z wyznaczonym w CNBOP-PIB Inspektorem Ochrony Danych – adres e mail iod@cnbop.pl .
 3. Państwa dane podstawowe w postaci: imienia i nazwiska, nazwy firmy, mail, przetwarzamy jedynie
  w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania witryny, prezentowanych przez nas treści oraz usług. Podstawą prawną jest:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie, w celach analitycznych lub statystycznych – polegający na wykorzystywaniu analiz danych dotyczących zainteresowaniem oferowanym produktem na potrzeby wewnętrznego raportowania
  i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju. Nasz interes polega również na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej, która sprosta Państwa oczekiwaniom. Nasza strona internetowa zbiera dane i informacje ogólne po każdym uzyskaniu dostępu do niej, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego, w celu zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej.
 1. Poza danymi wskazanymi w pkt. 3, mogą być zbierane również następujące dane:
 • dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość),
 • Sposób trafienia na stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.),
 • Adres IP przypisany Państwa komputerowi przez dostawcę usług internetowych przy połączeniu z Internetem.
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy umożliwiają udzielanie usług.
 2. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski/UE/EOG.
 3. Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami i tak:
 • Dane pozyskane podczas logowania przechowywane są przez okres do 12 miesięcy,
 • Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.
 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).