Regulamin

Regulamin zakupów produktów i usług

1. Zgłoszenie na szkolenie realizowane jest w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza on-line.
2. Przesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy zakupu szkolenia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy „CNBOP-PIB” (zwaną dalej Organizatorem) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i upoważnia CNBOP-PIB do wystawienia po szkoleniu faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
3. Organizator potwierdza otrzymanie zgłoszenia i rezerwację miejsca na szkoleniu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy udział w szkoleniu mógłby naruszyć interesy organizatora.
5. Organizator na 5 dni przed terminem szkolenia osobie zgłaszającej i uczestnikowi wysyła drogą elektroniczną „Zaproszenie na szkolenie”, zawierające wszystkie informacje organizacyjne niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu. Otrzymanie Zaproszenia jest podstawą do uczestnictwa w szkoleniu.
6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji na adres koordynatora danego przedsięwzięcia.
7. W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni przed terminem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kosztów rezygnacji.
8. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty pełnej ceny wynagrodzenia za jego udział w szkoleniu, chyba, że zachodzą sytuacje wskazane w punkcie 6 i 7
9. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa dla uczestnika.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 5 dni przed terminem szkolenia, o czym zobowiązany jest poinformować uczestników szkolenia i Zamawiającego.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz podmiotów trzecich (np. z tytułu przedpłat dokonanych na rzecz hoteli, z tytułu dojazdu na szkolenie) jeśli zostały one poniesione przed otrzymaniem zaproszenia na szkolenie.
12. Należność za szkolenie należy uregulować przelewem bankowym na konto Organizatora, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, w terminie umożliwiającym otrzymanie płatności przez Organizatora przed datą rozpoczęcia się szkolenia (kursu).
13. Faktura zostaje wystawiona przez CNBOP-PIB po zakończeniu szkolenia i przekazana uczestnikowi lub przesłana pocztą.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213,
05-420 Józefów.

2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z wyznaczonym w CNBOP-PIB Inspektorem Ochrony Danych – adres e mail iod@cnbop.pl lub tel. 22-769-33 63.

3. Państwa dane przetwarzamy jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania witryny, prezentowanych przez nas treści oraz usług. Podstawami prawnymi są:

 • Art. 6 par. 1 lit. a RODO, który stanowi podstawę prawną do czynności związanych
  z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Państwa zgodę w danym celu związanym
  z przetwarzaniem,

 • Art. 6, par. 1 lit. b RODO, który mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi,

 • Art. 6, par. 1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych,

 • Art. 6, par. 1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej, która sprosta Państwa oczekiwaniom. Nasza strona internetowa zbiera szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do niej, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego, w celu zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej.

Zbierane mogą być następujące dane:

 • dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość),

 • Sposób trafienia na stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.),

 • Adres IP przypisany Państwa komputerowi przez dostawcę usług internetowych przy połączeniu z Internetem.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych
i organizacyjnych, którzy umożliwiają udzielanie usług oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.

5. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/EOG.

6. Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych:

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami i tak:

 • Dane pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody, przechowujemy do momentu jej wycofania,

 • Dane pozyskane w celu zawarcia umowy, przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat,

 • Dane pozyskane podczas logowania przechowywane są ze względów ostrożnościowych związanych z aspektami technicznymi przez okres do 90 dni.

Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Podanie danych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania.